Esperantaj mallongigoj kaj akronimoj


According to David K. Jordan, writing in Being Colloquial in Esperanto, "The period is used, if at all, when the abbreviation does not include the last letter of the abbreviated word. When there is a hyphen to represent the missing letters in the middle of a word, a period is never used." And G.F. Makkink, in Nia Fundamento sub lupeo, never uses the period. On this page I've documented abbreviations as I found them, though I tend not to use the periods at all. Or the hyphens...

AEAAustralian Esperanto Association
a.K.antaŭ Kristo
akkankaŭ konata kiel (alinome)
anst, anst.anstataŭ
art.artikolo
atm.antaŭtagmeze
BEABrita Esperanto-Asocio
bk.bildkarto
b.t.bonvolu turni
bv.bonvolu
COCentra Oficejo
ĉ.ĉirkaŭ, ĉiuj, ĉio
ĉapĉapitro
d-ro, drodoktoro
d-rinodoktorino
EEsperanto
EABEsperanto Asocio de Britio
ekz, ekz.ekzemple, ekzemplero
ekz-eekzemple
ekz-roekzemplero
eld.eldonis, eldoninto, eldonita
ELNAEsperanto-Ligo por Norda Ameriko
Eo, E-oEsperanto
ESKEsperanto sub la Suda Kruco (gazeto de AEA)
f-inofraŭlino
f-lofraŭlo
FKFundamenta Krestomatio
ges-anojgesamideanoj
ges-rojgesinjoroj
HdEHeroldo de Esperanto
i.a.inter aliaj; interalie
IFInternacia Festivalo
IFEAItala Fervojista Esperanto Asocio
IFEFInternacia Fervojista Esperanto-Federacio
IKUInternacia Kongresa Universitato
il.ilustrita
inĝ, inĝ.inĝeniero
inkl.inkluzive
i.r.p.k.internacia respondkupono
ISInternacia Seminario
ISEInternacia Semajnfino Esperantista
j.jaro
jc.jarcento
k.kaj
ka, k.a.kaj aliaj
kc, k.c.kaj cetere
KCEKultura Centro de Esperanto - Brazilo
KCEKultura Centro Esperantista - Svislando
k-dokamarado
KDkompakta disko, kompaktdisko
k.e.p.kiel eble plej
k.e.p.b.kiel eble plej baldaŭ
KEVKonciza Etimologia Vortaro
K-io, Ko.Kompanio
kp.komparu
ks, k.s.kaj simile, kaj similaj
kskkaj sekvantaj
KSMKoresponda Servo Mondskala
ktp, k.t.p.kaj tiel plu
LDlumdisko (kompaktdisko)
LGLa Gazeto
LILingvo Internacia
LKKLoka Kongresa Komitato
LLZLazaro Ludoviko Zamenhof
LOdELa Ondo de Esperanto
mag, mag.magistro
N.B.Notu bone
N.d.l.R.Noto de la Redakcio
NASKNord-Amerika Somera Kursaro
NPIV, PIV2Nova Plena Ilustrita Vortaro (2002)
nro, n-ronumero
p, p.paĝo
p.a.per adreso (c/o)
parparagrafo
pĝ.paĝo
PEFAPola Esperanto Fervojista Asocio
PIV, PIV1Plena Ilustrita Vortaro (1970)
PIV2, NPIVNova Plena Ilustrita Vortaro (2002)
PIV2005Nova Plena Ilustrita Vortaro, 2a eldono, korektita (2005)
p.K.post Kristo
pk.poŝtkarto
pm.poŝtmarko
PMEGPlena Manlibro de Esperanta Gramatiko
prproksimume
prez, prez.prezidanto
prof, prof.profesoro
proks.proksimume
P.S.Posta Skribo
ps.pseŭdonimo
ptm.posttagmeze
PVPlena Vortaro
red.redakcio; redaktis; redaktoro
resp, resp.respektive
rigrigardu
rim.rimark(ig)o
r.p.k.(internacia) respondkupono
s-anosamideano
SATSennacieca Asocio Tutmonda
sek.sekretario
sekr.sekretario
sino, s-inosinjorino
sro, s-rosinjoro
S-taSankta
TAKETutamerika Kongreso de Esperanto
te, t.e.tio estas
tm.tutmonde
tn, t.n.tiel nomata
trad.tradukis, tradukinto, tradukita
TTTTut-Tera Teksaĵo
UEAUniversala Esperanto-Asocio
UKUniversala Kongreso
ULUnua Libro
UVUniversala Vortaro
v., vd.vidu
vol.volumo
WWZDWhat Would Zamenhof Do?
ZZamenhof
ZEOZamenhof-Esperanto Objekto(j)
7 Novembro 2008 modifita, de Ailanto kompilita.